Weet wat er speelt!

Voor elke OR is het van belang de vinger goed aan de pols van de organisatie te houden zodat u op de hoogte blijft van belangrijke veranderingen. Vooral in de wat grotere organisatie krijgt u dan al gauw uw handen vol aan het verwerken van een constante stroom informatie. Veel daarvan is niet relevant voor uw werk. Hoe zorgt u ervoor dat u snel en goed op de hoogte blijft zonder dat u voortdurend bezig bent met het verwerven en verwerken van gegevens?

 

1. Afspraken

Veel informatie moet u ongevraagd worden verstrekt, zie alle artikelen 31 in de WOR. In werkelijkheid moet u er natuurlijk wel om vragen, anders krijgt u alleen dat wat de bestuurder kwijt wil. Beschouw dat als een zegen. Bepaal eerst voor uzelf welke informatie u periodiek wilt krijgen omdat het voor de OR van belang is. U kunt zich daarbij laten inspireren door de stukken waarvan u weet dat ze in de organisatie worden gemaakt. Maar wees selectief! U kunt altijd nog vragen om extra informatie als er in uw ogen iets bijzonders aan de hand is.
Vergelijk dit lijstje met wat u al ontvangt en maak over het ontbrekende afspraken met de bestuurder. Motiveer uw verzoek zo nodig met het aanhalen van een toepasselijke WOR- bepaling.

2. Bestuurder

Zoals u elders in dit nummer leest, heeft u een verstrekkend informatierecht in artikel 31, lid 1 WOR. Maak daar alleen gebruik van als het gebrek aan inzicht u belemmert in het vormen van een eigen mening. Bedenk dat u heel veel informatie los krijgt door over een kwestie met de bestuurder te overleggen op basis van een voorlopige OR-mening. Omdat u elkaar probeert te overtuigen bij uiteenlopende meningen, is dat wat u nu wordt (toe)gezegd automatisch relevant, terwijl u er geen moeite voor heeft moeten doen.

3. Achterban

Omdat de bestuurder uw belangrijkste overlegpartner is, bent u geneigd hem (soms haar) als eerste om de inlichtingen te vragen die u nodig heeft. Dat is jammer want uw eerste rol is de vertegenwoordiging van het personeel en er is heel veel kennis - over uiteenlopende zaken - bij degenen die u vertegenwoordigt. Maak daar meer gebruik van. Praat regelmatig met collega's en achterhaal wat zij vinden en vooral waarom. Als uw OR te weinig leden telt om iedereen te bereiken, stel dan contactpersonen aan die op de eigen werkplek de oren en ogen van de OR willen zijn. Stel via hen uw vragen en hoor ze uit over hun bevindingen.

4. Netwerk

Ofschoon zij ook tot uw achterban behoren kunt u extra uw voordeel doen met beleidsmedewerkers en met name hogere leidinggevenden. Bouw aan een intern netwerk van belangrijke personen en verdeel het contact leggen over de zittende leden. Zorg ervoor dat zij 'hun' contacten regelmatig spreken zodat er gewoonte en vertrouwen ontstaat. Speel hierover wel open kaart met uw bestuurder, zodat deze niet het gevoel krijgt dat er dingen achter zijn rug om gebeuren.

5. Extern

Ook buiten de eigen organisatie is voor de OR relevante informatie te halen. Denk aan vakbonden, branche-organisaties en medezeggenschapsites. Het voorkomt dat u zich blind staart op het eigen bedrijf en de relatie met de ontwikkelingen elders u ontgaan. Vergeet ook het contact met andere ondernemingsraden niet en overweeg een vaste betrekking aan te knopen met een opleider die in staat is uw vragen te beantwoorden en u op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de wetgeving.

Eerder gepubliceerd in OR Rendement