Check uw reglement

Het OR-reglement is een document dat door veel ondernemingsraden nooit wordt geraadpleegd en bij de anderen alleen als de verkiezingstijd weer nadert. Dan is het in ieder geval te laat om het te veranderen en zult u het moeten doen met wat er staat. Zou het niet goed zijn uw reglement nu al eens tegen het licht te houden en aan te passen aan de eigen wensen? U bent immers zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het eigen reglement.

Schrappen

Er zijn nog steeds OR-reglementen die overbodige bepalingen bevatten. Die voegen niets toe, maar nemen wel ruimte in en maken het reglement daardoor nog ingewikkelder dan het al is. Vaak gaat het om passages uit de Wet op de ondernemingsraden die ooit letterlijk zijn overgenomen. Schrappen maar!
Ook komt het wel voor dat er onderdelen in het reglement zitten die betrekking hebben op afspraken tussen ondernemer en ondernemingsraad. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over faciliteiten voor het OR-werk, extra bevoegdheden of de gang van zaken rond de overlegvergaderingen. Dergelijke bepalingen horen niet in een huishoudelijk reglement omdat dit alleen de OR-leden bindt. Het beste haalt u deze afspraken uit het reglement en neemt u ze als bijlagen bij het reglement op. Zorg er wel voor dat OR én bestuurder deze bijlagen ondertekenen!

Begrippen

Het reglement moet openen met een aantal begripsomschrijvingen. Controleer deze. Klopt de omschrijving van ‘de onderneming’ nog? En wordt er bij de ‘in de onderneming werkzame personen’ ook rekening gehouden met ingeleende uitzendkrachten die op grond van hun uitzendovereenkomst na 24 maanden alle kiesrechten krijgen?
Ook de vermelde bedrijfscommissie verdient uw aandacht. Sinds enkele jaren zijn er nog maar drie commissies. Twee voor de marktsector (zie www.ser.nl) en een voor de overheidsinstellingen (zie www.bedrijfscommissieoverheid.nl). Uit uw reglement moet blijken welke van deze bedrijfscommissies voor uw onderneming bevoegd is.

Verkiezingen

Het grootste deel van uw reglement houdt zich bezig met samenstelling, zittingsduur en verkiezingsbepalingen. Zijn er volgens uw reglement nog handtekeningen vereist voor de kandidaatstelling? Dat mag niet meer. En bent u tevreden met de zittingsduur? U kunt kiezen uit twee, drie of vier jaar en in het laatste geval mag om de twee jaar de helft van de OR worden verkozen.
Heeft u problemen met het vinden van voldoende kandidaten? Misschien moet u de diensttijdvereisten voor het actief en passief kiesrecht verkorten. Wettelijk is dat 6, respectievelijk 12 maanden maar daar mag u in uw reglement van afwijken. Bedenk dat wijzigingen in verkiezingsbepalingen pas bij de volgende zittingsperiode van kracht worden.

Werkwijze

Het tweede deel van uw reglement bevat bepalingen over de werkwijze van de OR. Het kan verleidelijk zijn om hier veel regels op te nemen die vastleggen hoe de OR op dit moment werkt. Pas daarvoor op, want wat goed gaat hoeft u niet te regelen. Bovendien is een werkafspraak veel eenvoudiger aan te passen als hij niet vastligt in het reglement.
Leg het voorbeeldreglement van de SER eens naast uw eigen OR-reglement op te bepalen waar de verschillen zitten. Als die er groot zijn kunt u misschien beter een nieuw reglement maken op basis van dit voorbeeld dan het bestaande reglement aanpassen.

Het OR-reglement bestaat uit twee belangrijke onderdelen:

  • verkiezingsbepalingen: zittingsduur, kiesrecht, samenstelling, kandidaatstelling en verkiezing
  • bepalingen over de werkwijze: functies, vergaderingen, besluitvorming, verslagen, bezwaarregeling
    Het opent met een aantal begripsbepalingen
    en sluit af met bepalingen over hoe het reglement kan worden gewijzigd.

Zie www.ser.nl onder ‘OR en medezeggenschap’ voor het meest gebruikte voorbeeldreglement.

 

Eerder gepubliceerd in OR Rendement