Checklist arboplan van aanpak

De kern van elk arbobeleid is de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze is pas af als er ook een concreet plan van aanpak is vastgesteld waaruit duidelijk wordt welke risico’s de komende periode zullen worden aangepakt. Dit plan komt vaak later tot stand dan de RI&E waarover uw instemming is gevraagd. Als dat zo is, dan heeft u opnieuw instemmingsrecht. In beide gevallen is het van groot belang dat u juist het arboplan van aanpak kritisch beoordeelt alvorens ermee in te stemmen.

Concreet

Het plan van aanpak is vaak een meerjarenplan. Dat ligt ook voor de hand omdat nooit alle risico’s direct kunnen worden aangepakt. Het is ook geen bezwaar zolang er maar prioriteiten worden gesteld en de meest urgente zaken als eerste aan bod komen.
Controleer of het plan voor de eerstvolgende periode voldoende is uitgewerkt om als werkdocument te gebruiken. Dat lukt alleen als het voldoende concreet is. Van elk aan te pakken risico moet duidelijk zijn wat eraan gedaan gaat worden, wie daarvoor verantwoordelijk is, op welke termijn en met welke middelen. Dat laatste wil nog wel eens een probleem zijn als het gaat om te investeren geld. Er moet dus ook in een toereikend budget zijn voorzien.

Basis

Het plan van aanpak moet zijn basis vinden in de RI&E en daar logisch uit voortvloeien. Het mag dus niet zo zijn dat grote risico’s geen aandacht krijgen of dat er opeens zaken worden aangepakt die in de RI&E niet staan vermeld.
Waarschijnlijk weet uw OR dankzij zijn contacten met de achterban zelf waar de medewerkers het meeste last van hebben. Kijk of die punten terug te vinden zijn in het plan van aanpak. Zo ja, dan mag u rekenen op draagkracht voor de maatregelen.

Redelijk

Zie er ook op toe dat de problemen worden aangepakt bij de bron en dat er niet te snel naar lapmiddelen wordt gegrepen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen. Vergelijk de voorgestelde maatregelen met die uit de arbocatalogus van de eigen branche.
De wetgever gaat ervan uit dat deze keuzes worden gemaakt op basis van wat redelijkerwijs haalbaar is. Het is altijd maatwerk omdat elke organisatie zijn eigen mogelijkheden en beperkingen heeft. Als uw bedrijf goed loopt mag u verwachten dat er meer wordt geïnvesteerd in arbeidsomstandigheden dan wanneer het ternauwernood lukt om de eindjes aan elkaar te knopen.

Haalbaar

Pas ook op voor al te optimistische plannen. De voorgestelde maatregelen moeten inderdaad uitdagen, maar ook haalbaar zijn. Voorkom dat de lat zo hoog wordt gelegd dat bij voorbaat al te zeggen is dat dit niet gaat lukken. Dat kan ook gelden voor het gehele pakket aan maatregelen.  Bepaalde onderdelen kunnen dan misschien beter een jaartje worden uitgesteld.
Niet alleen de OR maar ook de werknemers moeten zich kunnen vinden in het voorgestelde plan van aanpak. Zorg ervoor dat het besproken wordt in het werkoverleg.

Voortgang

Als het plan uw instemming heeft gekregen is het nog steeds zaak om ook bij de uitvoering de vinger aan de pols te houden. Een goed contact met de preventiemedewerker die zich - met anderen - bezig zal houden met de praktijk is dan goud waard. Hij/zij kan de OR vertellen waar die praktijk te wensen overlaat, waarop u weer aan de bel kunt trekken bij de bestuurder.
Houd er ook rekening mee dat maatregelen anders, soms zelf averechts, kunnen uitpakken. Ook dan is het van belang dat snel te constateren zodat er een andere weg kan worden ingeslagen. Maak afspraken over de voortgangsrapportage en geef daar zelf uitvoering aan. Een arbojaarverslag is niet (meer) verplicht, maar wel het voeren van arbobeleid en dat kan niet zonder periodieke rapportage.

 

Eerder gepubliceerd in OR Rendement