Maak meer werk van preventie

De nieuwe Arbowet die op 1 juli 2017 is ingegaan legt meer nadruk op de bedrijfsgezondheidszorg en de rol van de bedrijfsarts. Het beste ziekteverzuimbeleid is toch voorkomen dat mensen ziek worden van hun werk. Als ondernemingsraad of PVT heeft u instemmingsrecht op alle concrete regelingen op het gebied van preventie. Maak daar werk van en gebruik de bepalingen van de Arbowet als steuntje in uw rug.

Spreekuur

Alle werknemers moeten in staat worden gesteld de bedrijfsarts te raadplegen over hun gezondheidskundige vragen die in verband staan met hun werk. Er moeten zo min mogelijk obstakels tussen werknemer en medisch spreekuur zitten en de uitkomst van het consult is uitsluitend bedoeld voor de persoon in kwestie.
Zorg dus voor een goede regeling die werknemers in staat stelt de bedrijfsarts te raadplegen. Denk aan locatie, beschikbaarheid, maar ook over onbelemmerde toegang. Als de werknemer een bezoek aan de bedrijfsarts in tweevoud moet aanvragen bij zijn leidinggevende die dat weer noteert in het personeelsdossier, is er niet alleen geen sprake meer van privacy, maar ook niet van onbelemmerde toegang.

PAGO

Werknemers zijn zich lang niet altijd bewust van de gezondheidsrisico’s van hun werk of beschouwen deze als onvermijdelijk. Dan is het van belang dat zij periodiek worden onderzocht. In principe heeft elke werknemer hier wettelijk recht op, maar het speelt natuurlijk vooral bij werkzaamheden en beroepen waarvan bekend is dat zij schadelijk zijn.
Maak met de bestuurder afspraken over dit Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Welke functies betreft het, waarop moet worden onderzocht en met welke frequentie? De geanonimiseerd rapportage is essentieel voor het verbeteren van het arbobeleid. De bedrijfsarts zal hier ook over adviseren. Regel bij uw instemming dat de OR daar een kopie van ontvangt.

RI&E

Centraal in het arbobeleid van uw organisatie staat uw RI&E. Daaruit blijkt welke arbeidsomstandigheden risico’s met zich brengen. Dus ook welke functies in aanmerking komen voor een PAGO en hoe (vaak). Omgekeerd, zal de opbrengst van de PAGO’s nieuwe inzichten geven in de risico’s en wat daartegen gedaan kan worden. Dat moet dan weer leiden tot aanpassingen in de bestaande RI&E.
Overleg hierover met bedrijfsarts en preventiemedewerker en gebruik uw instemmingsrecht op het arboplan van aanpak om dit zo nodig af te dwingen.

Bedrijfsarts

Ofschoon de werkgever verplicht is het PAGO aan te bieden, staat het de individuele werker altijd vrij om daar niet aan deel te nemen. Ook kan hij, als hij het niet eens is met de uitkomst van de PAGO, een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts.
De bedrijfsarts zal de uitkomsten van zijn onderzoek bespreken met de werknemer en hem adviseren over zijn werkwijze en inzetbaarheid. De arts kan zich bij het spreekuur, het onderzoek en de bespreking laten vertegenwoordigen door een arboverpleegkundige.

Wat is het PMO?

De laatste jaren is het PAGO meer en meer verdrongen door vragenlijsten naar de gezondheidsrisico’s die werknemers ervaren: het Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Hoe waardevol de informatie uit die schriftelijke vragen ook zijn, ze kunnen natuurlijk niet een medisch onderzoek vervangen.
Het PMO is wel erg nuttig voor het opsporen van risico’s op het gebied van de persoonlijke leefstijl. De opbrengsten daarvan kunnen worden gebruikt voor het gezondheidsmanagement. Uiteraard met instemming van uw OR.

 

Eerder geplaatst in Or Rendement