De vier M’s

Iedereen kent waarschijnlijk M&M, maar waar staan de vier M’s voor? Mijn gehele werkend leven hebben die vier letters een rol gespeeld in het werk dat ik doe, en dat zal nog wel even zo blijven.

Meer Mensen Mondig Maken

In 1975 kwam onder leiding van Jos van Kemenade de Contourennota tot stand. Het beschreef het beoogde onderwijsbeleid voor de komende jaren. Geheel in de geest van de jaren zeventig meent de minister dat het onderwijs niet alleen een educatieve functie heeft, maar ook een emancipatoire. Het onderwijs moet de kansengelijkheid bevorderen, vooral voor kinderen uit achterstandsmilieus. De nota gaat vooral uit van een maakbare samenleving, maar de slogan uit deze nota ‘meer mensen mondig maken’ is wat mij betreft nog steeds actueel.

De mondige samenleving en gezinnen

Toen ik – direct na mijn HBO-opleiding – in 1978 in het club- en buurthuiswerk een baan vond, bleek de noodzaak om meer mensen mondiger te maken zeker actueel. Vooral in het opbouwwerk draait het om kansgelijkheid, grip op de eigen toekomst, de eigen leefomgeving en (zelf)ontplooiing. Dat zijn ook belangrijke thema’s geweest in de 27 jaar die ik met veel plezier in de jeugdhulpverlening heb gewerkt. Daarbij draait het om zowel de kansen en ontwikkeling van de jongeren, maar óók van hun ouders. Het zelf weer grip krijgen op het leven, het eigen gedrag en de gezamenlijke toekomst zijn altijd doelen van de hulpverlening geweest. Voor een effectieve rol in het helpen van jongeren en hun gezinnen is de meerzijdige partijdigheid van groot belang. Ik ben vóór de jongere, zonder tegen hun ouders te zijn. En andersom natuurlijk ook.

De mondige OR

Ook mijn werk in en voor de medezeggenschap richt zich op het mondiger maken van OR-leden, van de OR als collectief en voor grip en invloed op de toekomst van personeel en organisatie. De meerzijdige partijdigheid komt ook hier goed van pas. Ik kan pas van nut zijn voor een OR als ik dat óók voor de bestuurder kan zijn. Het gaat hier niet om verschillende partijen, maar om gelijkwaardige overlegpartners. Soms is het nodig om in die gelijkwaardigheid te investeren, zodat de raad daadwerkelijk mondiger gebruik kan maken van de invloedsmogelijkheden die er liggen.

Zingeving

Inmiddels ben ik bijna 44 jaar aan het werk, en al die tijd vormt het ‘meer mensen mondig maken’ een rode draad door mijn werk. Ik heb daar resultaten door behaald, plezier aan beleefd en het heeft zingeving geboden. Ik ga daarom nog maar even door!

Radboud Hafkenscheid