OR-invloed op het arbobeleid. Hoe doe je dat?

Sinds de vernieuwde Arbowet (2018) is de rol van de Ondernemingsraad bij arbozaken groter geworden. Eén van de wijzigingen is het instemmingsrecht van de OR bij de aanstelling van de preventiemedewerker. En die preventiemedewerker speelt een centrale rol in het arbobeleid (o.a. ondersteuning bij opstellen Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) en adviseert aan en overlegt met de OR). Daarnaast heeft de OR ook instemmingsrecht wanneer een nieuw contract met een Arbodienst afgesloten moet worden. Zo geeft de Arbowet al een paar kapstokken, maar je hoeft het hier als OR niet bij te houden.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is belangrijk en daarom wordt dat in 2023 een speerpunt van onze OR. Dit onderwerp hebben we eind november uitvoerig besproken met het gehele MT.

De arbocommissie van de OR sprak afgelopen week met de bedrijfsarts. Vooraf bedachten we o.a. de volgende bespreekpunten:

  • De huidige verzuimcijfers zijn hoger dan vorig jaar. Komt dit alleen door langdurige niet-werkgerelateerde zieken? Is dit ook een landelijke trend? De OR wil graag dat de onderneming en bedrijfsarts grip hebben op het verzuim;
  • Ziet de bedrijfsarts dat de organisatie inspanningen levert om zieken te voorkomen of in omvang te kunnen beperken? De raad wil dat het uiterste wordt gedaan voor de preventie van ziekte en uitval;
  • In welke mate is het verzuim werkgerelateerd? Vooral op de werkgerelateerde oorzaken heeft de onderneming invloed, dus dáár is door een aanpak bij de bron winst in het laten dalen van verzuim te behalen;
  • In de SER Arbobalans (2020) staat dat psychische beroepsziekten het meest voorkomend zijn. Heeft de onderneming daar, wat de bedrijfsarts betreft, adequaat beleid op? De OR gaat ervan uit dat een landelijke trend niet aan de onderneming voorbij gaat en het dan ook van belang is om daar in ruime mate aandacht aan te besteden;
  • Bespreekt de bedrijfsarts met de mensen over de door hen ervaren werkdruk? De OR ziet werkdruk als een belangrijke oorzaak van burn-outs en verzuim. Aanpak bij de oorzaak van de werkdruk ligt niet bij de werknemer, maar bij de organisatie die medewerkers doet uitputten;
  • Zijn de uitkomsten PMO, RI&E en plan van aanpak bij de bedrijfsarts bekend? Vanuit die informatie kan de bedrijfsarts ongetwijfeld aanbevelingen doen over aanpak van het arbobeleid en de prioriteiten die daarin gesteld moeten worden.

In dit overleg zijn ook een paar onderwerpen langsgekomen waar de preventiemedewerker een rol in heeft. De OR vraagt de preventiemedewerker dan ook voor die onderwerpen contact op te nemen met de bedrijfsarts. Zo bevorderen we als OR óók de communicatie.

Preventie van uitval

Met de bestuurder spraken we deze week over het in juni uitgevoerde Preventief Medisch Onderzoek (PMO). De uitkomsten worden vanaf januari in de diverse teams besproken en worden gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Op binnenkort krijgt de organisatie een terugrapportage van de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Natuurlijk houdt het hierna niet op, want dan gaan we aan de slag met de uitkomsten.
Regelmatig overleg met de preventiemedewerker, bedrijfsarts en bestuurder over het arbobeleid is nodig om dit goed op de agenda te houden én verbeteringen te realiseren. De gezondheid van de medewerkers is een groot goed en belangrijk genoeg om besproken te worden!

Gerda de Vries