Typmachine

Algemene voorwaarden

MZLeeuw - Delsasso Training en Advies - Delphior Pro OR

De algemene voorwaarden van MZLeeuw zijn ook van toepassing voor Delsasso Training en Advies en Delphior Pro OR.

1. Geldigheid

Van elke mondelinge of schriftelijke overeenkomst waarin MZLeeuw optreedt als opdrachtnemer maken deze algemene voorwaarden deel uit.

2. Grondslag van de dienstverlening

Bij haar dienstverlening gaat MZLeeuw uit van de verkregen informatie. Volledigheid en juistheid ervan werken rechtstreeks door in de kwaliteit van de diensten. Op al onze diensten geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Indien er sprake van een offertetraject gelden de in dat voorstel vermelde bedenktermijnen.

3.  Inspanningsverplichting

MZLeeuw verplicht zich tot dienstverlening met optimale kwaliteit maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit de implementatie van haar diensten.

4. Geheimhouding

MZLeeuw zal alle op de opdrachtgever te herleiden informatie die haar in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen op een zodanige wijze behandelen dat deze slechts met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden bekend zal worden. Deze bepaling is ook van toepassing op door MZLeeuw ingehuurde derden.

5. Auteursrecht

Alle geprinte, gedrukte en elektronische teksten van MZLeeuw vallen onder het auteursrecht. Tenzij in een schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, verwerft de opdrachtgever slechts een eenmalig publicatierecht. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van MZLeeuw (een deel van) de teksten op enigerlei wijze te vermenigvuldigen en/of te verspreiden.

6. Werk door derden

Voorzover de uitvoering van de opdracht dit vereist heeft MZLeeuw het recht bepaalde activiteiten door derden te laten verrichten. De opdrachtgever zal daarover vooraf in kennis worden gesteld.

7.  Annuleringsregeling

De overeenkomst kan op elk moment door één der partijen worden beëindigd. De opdrachtgever is in dat geval slechts verplicht tot betaling van de daadwerkelijk ontvangen diensten en/of het door opdrachtnemer reeds verrichte voorwerk.

8. Facturering

Verleende diensten worden gefactureerd met een betalingstermijn van 28 dagen. Na overschrijding daarvan volgt een eenmalige herinnering. Blijft de opdrachtgever in gebreke dan heeft MZLeeuw het recht de meerkosten van incasso eveneens in rekening te brengen.

9. Ziekte & calamiteiten

In geval van ziekte of calamiteiten die de opleider verhinderen de overeengekomen scholing/begeleiding uit te voeren wordt met de opdrachtgever overlegd over vervanging of uit- of afstel.

10. Garantieregeling

Over smaak valt niet te twisten en over kwaliteit evenmin. Meent u in de twaalf maanden volgend op de opleiding of begeleiding dat onze inspanningen niet de door u verwachte kwaliteit hebben, dan laat u ons dat weten. De in rekening gebrachte agogische kosten (niet de reis-/ verblijf- en eventuele andere bijkomende kosten) worden per ommegaande teruggestort.

11. Aansprakelijkheid

MZLeeuw is niet aansprakelijk voor materiële schade en letselschade als gevolg van scholingsactiviteiten. De opdrachtgever wordt bij outdooractiviteiten geadviseerd zich hiervoor te verzekeren.

12. Klachtenregeling

Mocht u klachten hebben over onze dienstverlening, dan gaan we er van uit dat u deze allereerst bespreekt met de uitvoerder. Heeft dat naar uw mening onvoldoende resultaat dan hopen we dat u zich binnen zeven dagen richt tot de maatschap MZLeeuw (zie www.mzleeuw.nl voor contactgegevens). De overige maten behandelen uw klacht in overleg met u en degene(n) op wie uw klacht betrekking heeft. Strikt vertrouwelijk en met een schriftelijke reactie aan u binnen 30 dagen. Zo nodig kan deze termijn in overleg met u met nog eens 30 dagen worden verlengd. Bent u over de uitkomst van deze klachtbehandeling niet tevreden dan wordt uw klacht aan dhr. Jan Hermes (info@janhermes.nl) voorgelegd die onafhankelijk de klacht onderzoekt en daarover een voor u en MZLeeuw bindend advies uitbrengt, in afschrift aan u. De kosten van de klachtenbehandeling zijn voor rekening van MZLeeuw.
Uw klachtendossier wordt gedurende een vol jaar na afronding bewaard.

MZLeeuw VOF is geregistreerd bij het CRKBO