Checklisten voor OR en PVT

checklist

Checklisten voor OR en PVT

Maak meer werk van preventie

Door Theo van Leeuwen | 1 september 2018

De nieuwe Arbowet die op 1 juli 2017 is ingegaan legt meer nadruk op de bedrijfsgezondheidszorg en de rol van de bedrijfsarts. Het beste ziekteverzuimbeleid is toch voorkomen dat mensen ziek worden van hun werk. Als ondernemingsraad of PVT heeft u instemmingsrecht op alle concrete regelingen op het gebied van preventie. Maak daar werk van…

Lees verder
toezichthouder

Checklist toezichthouder

Door Theo van Leeuwen | 1 augustus 2018

Draag een toezichthouder voor Veel ondernemingen hebben een orgaan dat toezicht houdt op de bedrijfsvoering, verantwoordelijk is voor ontslag en aanstelling van de bestuurders en dat beslist over de toekomst van de organisatie. Bij een vennootschap is dat de raad van commissarissen (rvc), bij vereniging of stichting de raad van toezicht (rvt). Soms heeft uw…

Lees verder

Checklist externe adviesopdracht

Door Theo van Leeuwen | 1 juli 2018

  Adviseren over de adviseur Sommige organisaties maken vaak gebruik van adviesbureaus, bij andere wordt er pas een adviesopdracht verstrekt als het echt iets uitzonderlijks betreft. Hoe dan ook, als de opdracht aan een externe adviesbureau te maken heeft met een of meer van de onder lid 1 van artikel 25 WOR opgesomde onderwerpen dan…

Lees verder

Checklist: wat moeten we toch met dat financieel beleid?

Door Theo van Leeuwen | 1 juni 2018

Er is geen ondernemingsraad te vinden die niet van mening is dat het financiële reilen en zeilen van zijn organisatie van groot belang is. Toch zijn er veel OR-leden die liefst met een grote boog om financiële rapportages heen lopen. En als uw OR ze toch onder ogen krijgt, dan mag u zich gelukkig prijzen…

Lees verder

Checklist contracting

Door Theo van Leeuwen | 1 mei 2018

Steeds meer organisaties maken gebruik van het volledig uitbesteden van onderdelen van hun bedrijfsprocessen aan een externe partij: contracting. Het lijkt enerzijds op outsourcing, anderzijds op het inhuren van uitzendwerk. Kenmerkend is dat niet alleen het werk maar ook de leiding en het toezicht op dat werk overgaan in andere handen. De plek waar de…

Lees verder

Checklist arboplan van aanpak

Door Theo van Leeuwen | 1 april 2018

De kern van elk arbobeleid is de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze is pas af als er ook een concreet plan van aanpak is vastgesteld waaruit duidelijk wordt welke risico’s de komende periode zullen worden aangepakt. Dit plan komt vaak later tot stand dan de RI&E waarover uw instemming is gevraagd. Als dat zo is,…

Lees verder

Hoe hangt bij u de arbovlag erbij?

Door Theo van Leeuwen | 1 maart 2018

Bij het begin van het nieuwe jaar is het goed om eens te kijken hoe het in uw eigen organisatie gesteld is met het beleid tot verbetering van arbeidsomstandigheden. Niet in detail zoals u dat doet bij de risico-inventarisatie en allerlei regelingen, maar in grote lijnen. Wordt het arbobeleid niet alleen met de mond beleden,…

Lees verder
second opinion

Checklist arbobeleid

Door Theo van Leeuwen | 1 februari 2018

De nieuwe Arbowet in de praktijk Met ingang van 1 juli aanstaande treedt de Arbeidsomstandighedenwet 2017 in werking. Dat heeft niet alleen consequenties voor de werkgever die deze wet moet uitvoeren, maar ook voor uw ondernemingsraad. De OR heeft een belangrijke rol in het verbeteren van de werkomstandigheden van degenen die hij vertegenwoordigt. En als…

Lees verder

Check uw reglement

Door Theo van Leeuwen | 1 januari 2018

Het OR-reglement is een document dat door veel ondernemingsraden nooit wordt geraadpleegd en bij de anderen alleen als de verkiezingstijd weer nadert. Dan is het in ieder geval te laat om het te veranderen en zult u het moeten doen met wat er staat. Zou het niet goed zijn uw reglement nu al eens tegen…

Lees verder

Checklist zelfroosteren

Door Theo van Leeuwen | 1 december 2017

Zelfroosteren zit in de lift. Dankzij daarvoor ontwikkelde sofware wordt op steeds meer arbeidsplekken door teams die binnen bepaalde uren productie of diensten verlenen, door de medewerkers zelf hun arbeidsrooster gemaakt. De voordelen liggen voor de hand: minder leegloop, meer flexibiliteit voor de organisatie en een betere afstemming van werk en privé voor de werknemer.…

Lees verder