Aanbevolen sites

Links2

Aanbevolen sites

De opleiders/adviseurs van MZLeeuw kunnen deze sites van harte aanbevelen voor een bezoekje. Er is veel informatie te vinden over medezeggenschapsonderwerpenen arbeidsomstandigheden.

BVMP

De BeroepsVereniging MedezeggenschapsProfessionals is een landelijke vereniging die tot doel heeft om de kwaliteit van medezeggenschap in arbeidsorganisaties alsook de kwaliteit van diegenen die beroepsmatig actief zijn in de medezeggenschap (onder meer opleiders, ambtelijk secretarissen, juristen) te bevorderen.
https://www.bvmp.nl/

NVMedezeggenschap

De Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap is de sectoroverstijgende belangenbehartiger van de medezeggenschap naar politiek, vakbeweging en werkgeversorganisaties. Voor en door ondernemingsraden.
https://www.nvmedezeggenschap.eu/

FNV

Sites waar u vele CAO’s gratis kunt downloaden.
https://www.fnv.nl/
https://www.fnv.nl/cao-sector

Overheid

Het is even zoeken, maar dan vindt u hier de teksten van alle complete wetten, AMvB’s en ministeriële regelingen om uw gesprekspartner te overtuigen hoe de zaken formeel geregeld zijn. Bevat ook basale informatie over allerlei regelingen op het gebied van werk. Goed bruikbaar voor het informeren van uw achterban.
www.overheid.nl

Arboportaal

Het arboportaal, ook voor OR en PVT. Opgezet door het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid, met veel aandacht voor preventief arbobeleid en de rol van medezeggenschap.
http://www.arboportaal.nl/

SER

De Sociaal Economische Raad heeft heel wat te bieden voor ondernemingsraad en PVT. Bijvoorbeeld de voorbeeldreglementen, maar ook allerlei thema's van medezeggenschap bij multinationals tot de driehoek toezichthouders-bestuurder-ondernemingsraad. Ook is er informatie te vinden over de bedrijfscommissies die kunnen bemiddelen in geschillen tussen ondernemingsraad en bestuurder.
https://www.ser.nl/nl/thema/or-medezeggenschap

Autoriteit Persoonsgegevens

Elke ondernemingsraad heeft een belangrijke taak in de bescherming van de persoonsgegevens van medewerkers en cliënten. De website van Autoriteit Persoonsgegevens bevat veel informatie over de wettelijke regels, zoals die van de AVG, maar ook antwoorden op praktijkvragen over het omgaan met persoonsgegevens binnen de bedrijven.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl